Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-08-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Skany w postaci PDF niedostępne dla osób niedowidzących. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Leszek Krzyżanowski, biuro@ops-praszka.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 10 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
-wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostojne cyfrowo;
-wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
-jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: (w temacie prosimy wprowadzić słowo „Dostępność”)

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem.
Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
Telefon: 34 359 10 37
E-mail kontaktowy:

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-320 Praszka, ul. Boczna 4e
Tel.: +48343591037
Faks: +48343591037
E-mail:
Strona internetowa: www.ops-praszka.org

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce znajduje się przy ul. Boczna 4e. Jest obiektem składającym się z jednego, parterowego budynku podzielonego osobnymi wejściami

  • do sektora świadczeń rodzinnych oraz sekretariatu tj.:wejście A
  • do sektora pomocy społecznej tj. wejście B.
    Obiekt jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd z barierką dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub mających problemy z poruszaniem się. Wewnątrz budynku nie ma schodów ani wysokich progów. Znajduje się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.